Sektörel Proje Analizi


İşin Tanımı

Rekabet öncesi bir çalışma ile sektörlerde olası gelişmelere paralel olarak dışa bağımlılığı azaltacak, rekabetçi yapıyı arttıracak ve dünya ticaretinde pay sahibi yapacak yatırım ve eylemlerin neler olması gerektiğini belirleyecek, sektörel platformların (ağyapı ve kümeleşmeler) oluşma koşullarını irdeleyecek, öngörü niteliğinde bir “Stratejik Araştırma ve Uygulama Planı”nın hazırlanması.

Çalışmanın genel aşamaları

–  Durum Analiz Raporu (paydaşlar, rakipler, iç ve dış değerlendirme)

–  Öngörü (Misyon, Vizyon ve İlkeler)

–  Stratejik Amaçlar

–  Eylem Planı

Çalışmanın kapsamı
–  Sektörün bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yol tarif edilecek; (Sektörün rekabetçiliği bağlamında; mevcut rekabetçi üstünlükleri ve kaynakları ve rekabetçilik için gereken dönüşüm ve yenilenme konuları incelenecektir)

–  Sektörün amaçları, hedefleri ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemler belirlenecek (sahip olunması gereken teknolojiler ve teknolojik, yönetimsel yetkinlikler; dünya bağlamında yönelimler ve belirleyici teknolojilerin, sektör bağlamında sahip olunması gereken teknolojik yetkinliklerin incelendiği çalışma, Türkiye sektörünün karşılaştırmalı bir durum saptaması için referans oluşturacaktır);

–  Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı tanımlanacak; (sektörün geleceğe dönük öngörüleri senaryolar bağlamında tanımlanmaya calışılacaktır)

Teknolojik yetenek, bir işletmenin stratejik rekabet avantajı yaratmak için gerekli teknolojileri kullanma, seçme ve geliştirme faaliyetlerinin bütününü ifade eder:

Teknoloji kullanma (üretim yeteneği)
Verili bir teknolojiyi etkin kullanabilme yeteneği;

Teknoloji seçme (yatırım yeteneği)
Teknoloji seçenekleri arasından mevcut koşullara en uygun olanını seçebilme yeteneği;

Teknoloji geliştirme (yenilik yeteneği)
Yeni teknoloji seçenekleri geliştirme yeteneği.

Çalışma yöntemi
Sektörün ana grupları esas alınarak güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve darboğazları, çalışma gruplarının etkin katılımı ile belirlenecektir. Yetkinliklerin belirlenmesi ana grupları temsil eden firmalrla yüz yüze görüşme ve anket uygulamalarıyla yapılacaktır. Sektör ve ana grupların temsilcilerinden oluşan “proje yürütme kurulu” danışmanlık eşliğinde projenin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Sektörel öngörü çalışmaları da katyılımlı yöntemlerle gerçekleştirilecektir.